Algemene Voorwaarden

Voor je de Algemene Voorwaarden in duikt..

–> Wil je snel weten waar je aan toe bent met betrekking tot leveringstijden, verzendkosten en betaling? Check dan de Klantenservice-Pagina

–> Wil je meteen weten hoe we met je privacy omgaan, check dan hier ons Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst in de Jan van Setten Winkel dan ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. 

 • In deze voorwaarden bedoelen we met ‘besteller’: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan de Jan van Setten Winkel opdracht heeft gegeven om artikelen of diensten te leveren. 
 • ‘BIG Unlimited B.V.’ is eigenaar van de ‘Jan van Setten Winkel’. Dit bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24320018 en is gevestigd te Arnhemseweg 2, Verdieping 1 Unit 9, 3817CH in Amersfoort.
 • Het BTW nummer is 8097.33.110.B01. De Jan van Setten Winkel is te bereiken op telefoonnummer: 06-53715395 email: winkel@janvansetten.nl.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen van de ‘besteller’ in de ‘Jan van Setten Winkel’.
 • De besteller doet een aanbod via de elektronische webwinkel. De Jan van Setten Winkel aanvaardt de bestelling door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de besteller.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de Jan van Setten Winkel en zolang de voorraad strekt.
 • Prijzen van producten in de Jan van Setten Winkel worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor boeken geldt een btw-tarief van 9%. Voor overige online bestellingen geldt een btw-tarief van 21%. 
 • In het geval dat de prijs van de aanbieding of het product, zoals deze vermeld staat in de Jan van Setten Winkel en/of in de bevestigingsemail fouten bevat of onjuist is, behoudt de Jan van Setten Winkel zich het recht deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. De besteller wordt door de Jan van Setten Winkel zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de besteller overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.
 • Betalingen kunnen via iDEAL en PayPal worden gedaan. 
 • Mocht er ondanks deze betaalmethoden een vordering ontstaan van de Jan van Setten Winkel op de besteller, dan heeft Jan van Setten Winkel het recht om na twee weken een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Als de Jan van Setten winkel een vordering op de besteller aan anderen ter incasso moet overdragen, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening van de besteller.
 • De Jan van Setten Winkel verbindt zich om de bestelling aan besteller te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Jan van Setten Winkel aangegeven op de website. Evenals de bestelling behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 • Van maandag tot en met donderdag besteld is binnen 48 uur verzonden. Tenzij anders aangegeven bij het betreffende product. Vanaf € 15,- gratis verzending in Nederland. Eronder zijn de verzendkosten in Nederland 1,95 Euro. Verzending naar België is 4,95 Euro. 
 • Bij overschrijding van een levertermijn van veertien (14) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.
 • Levering en facturering vindt plaats in Nederland en België en aan personen of bedrijven die in Nederland of België gevestigd zijn.
 • Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal de Jan van Setten Winkel aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.
 • De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door de besteller is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door de Jan van Setten Winkel is bevestigd middels de bevestigingsemail.
 • Het leveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland geschiedt via PostNL en DHL.
 • *Al bovenstaande geldt voor fysieke producten, digitale producten ontvangt de besteller direct. 
 • In geval een bestelling niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven door de Jan van Setten Winkel, dient de besteller binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de Jan van Setten Winkel per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van Jan van Setten Winkel staan vermeld in de algemene voorwaarden).
 • In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven door Jan van Setten Winkel heeft de besteller het recht de producten terug te zenden. Besteller heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.
 • De Jan van Setten Winkel is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik, of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

Behoudens het gestelde in het hier voorgaande artikel (levering) van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

 • De Jan van Setten Winkel draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat besteller de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.
 • De besteller is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de Jan van Setten Website en Winkel, berusten bij BIG Unlimited B.V. Het is de besteller derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van BIG Unlimited B.V. (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

 • Ondanks het feit dat de Jan van Setten Winkel zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de website, is de Jan van Setten Winkel niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. De Jan van Setten Winkel behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
 • Voor de schade die de besteller mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de website, dan wel tussen de Jan van Setten Winkel derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan – is de Jan van Setten Winkel niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Jan van Setten Winkel.
 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Jan van Setten Winkel voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. De Jan van Setten Winkel is niet aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.
 • In het geval van een online fysieke bestelling heeft een individuele besteller het recht om gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling de bestelling zonder opgave van reden te ontbinden. Voor bestellingen van meer dan 10 exemplaren per item geldt deze bedenktijd niet. 
 • Ontbinding van de bestelling kan per email, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Jan van Setten Winkel moet zijn ontvangen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de besteller.
 • In geval van ontbinding zal de Jan van Setten Winkel de door besteller aan de Jan van Setten Winkel betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, maximaal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, wanneer en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan de Jan van Setten Winkel is geretourneerd.
 • *Downloads kunnen niet worden geannuleerd.

Als er sprake is van overmacht heeft de Jan van Setten Winkel het recht om de afwikkeling van een bestelling eenzijdig uit te stellen of om de overeenkomst geheel te ontbinden. Hierbij wordt de besteller schriftelijk op de hoogte gesteld en is de Jan van Setten Winkel niet verplicht tot schadevergoeding.

 • Op de overeenkomsten tussen de Jan van Setten Winkel en besteller is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 • Nadat de Jan van Setten Winkel schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van voorgaande alinea van de algemene voorwaarden heeft besteller de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.